Kūrėjai

Šios svetainės kūrėjai yra informacijos specialistai iš Vilniaus universiteto bibliotekos, kuriuos jungia bendras tikslas – padėti studentams nepaskęsti informacijos jūroje.

Jei turite klausimų, pageidavimų ar komentarų šiai ir apie šią Informacinio raštingumo interneto svetainę, visada galite rašyti šio projekto kūrėjams, kurie mielai jums atsakys, paaiškins, patars ar tiesiog išklausys :)

Projekto komanda:

Iš kairės: Adomas Sliužinskas (techninė dalis), Ramunė Gedvilaitė (teorinė dalis, žaidimai), Rasa Aleksandrovė (teorinė dalis, žaidimai), skyriaus vedėja Julija Niauraitė (teorinė dalis).

Jei turėsite pastabų – rašykite mums!

Už pagalbą sprendžiant tam tikrus klausimus dėkojame doc. dr. Marijai Stonkienei.

Mūsų „patarėjai“:

  1. ATKOČIŪNIENĖ, Zenona; JANONIS, Osvaldas; STONKIENĖ, Marija. Rašto darbų metodiniai nurodymai: mokomoji metodinė knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 106 p.
  2. DAGIENĖ, Valentina; GRIGAS, Gintautas; JEVSIKOVA, Tatjana. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Vilnius: TEV, 2005. 388 p. ISBN 9955-680-19-9.
  3. MAŽEIKIENĖ, Natalija, et. al. Informacinių gebėjimų ugdymas: mokomoji knyga. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 399 p. ISBN 978-9986-38-884-5.
  4. Knygotyra: vadovėlis / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 399 p. ISBN 9986-19-928-X.
  5. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185. [žiūrėta 2009 m. liepa]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=207199>.
  6. RAGUOTIENĖ, Genovaitė. Žodžiai apie knygą: skaitytojo kraitė. Vilnius: Vyturys, 1998. 207 p. ISBN 5-7900-0905-0.
  7. RIENECKER, Lotte. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius: Aidai, 2003. 277 p. ISBN 9955-445-65-3.
  8. The Big 6: information & technology skills for student achievement [interaktyvus]. S.l.: Big6, 2009 [žiūrėta 2009 m. liepa]. Prieiga per internetą: <http://www.big6.com>.
  9. VAITKEVIČIŪTĖ, Valerija. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Žodynas, 2001. 1168 p. ISBN 9986-465-75-3.

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto 3, LT-01122 Vilnius
Tel.: + 370 5 2 68 71 25
http://www.mb.vu.lt