Temos suvokimas

Temos identifikavimas

Neretai pasitaiko, kad studentai nesupranta užduoties, kurią jiems paskyrė dėstytojas, jų darbo vadovas, todėl šiame etape pabandykite ją suvokti. Apibrėžkite, kokiam tikslui ir kokia informacija reikalinga, ką norite surasti. Svarbu nustatyti:

Dažnai dėstytojai patys pasako studentams, kokia tema pasiruošti kalbėti ar rašyti mokslinį darbą, tačiau kartais tenka pasirinkti ir patiems. Jei yra galimybė rinktis, susigalvokite temą, kuri jus asmeniškai domina arba apie kurią jau turite informacijos. Rašykite tema, kuri leidžia atsiskleisti jūsų kūrybiškumui ir interesams. Jums lengviau bus surasti įžvalgų, jei tema susijusi su jūsų asmenine patirtimi. Tačiau nepamirškite, kad rašote mokslinį darbą, tad visos šios įžvalgos ir pastabos turi būti pagrįstos moksline medžiaga.

Aiškindamiesi temą, bendram supratimui pasklaidykite įvairius išteklius (knygas, žurnalus, paskaitų konspektus), kurie susiję su jūsų tema. Geriau suprasti užduotį gali padėti ir šalutinė informacija, todėl rekomenduojama pavartyti bendrąsias ar temines enciklopedijas, vadovėlius, žinynus, bibliografinę medžiagą ir pan.

Taip pat nustatykite užduotį atsakydami į klausimą, kokios rūšies atsakymas yra reikalingas? Nutarkite, ką norite išspręsti, atsakyti, pateikti, pasakyti ar išsiaiškinti. Ar reikia analizės, komentaro, palyginimo, sugretinimo, diskusijos, įvertinimo, paaiškinimo, apžvalgos, apybraižos, santraukos? Žinodami užduotį, lengviau pasiruošite informacijos paieškai.

Analizuoti – skaidyti idėją, koncepciją ar tvirtinimą atsižvelgiant į susidarymo elementus. Analizė tai mokslinis metodas, pagrįstas skaidymu, išsamus ko nors nagrinėjimas. Atsakymai turėtų būti labai metodiškai ir logiškai pagrįsti.

Argumentuoti – teiginiais pagrįsti kokį nors reiškinį. Argumentas turi išaiškinti ar įrodyti. Siekiant atsakyti argumentuotai į klausimą, reikia svarių teiginių, paremtų aiškiais įrodymais.

Įvertinti – vertinant žmogus turi išdėstyti, ar svarstoma idėja, dalykas yra vertingas ir susijęs su pripažinimu, ar prieštarauja tam.  Įvertinimas – tai sprendimas apie kokį nors dalyką ar idėją, vertės nustatymas. Įvertinimas turi būti paremtas ne tik savo, bet ir kitų autorių požiūriais, nuomonėmis.

Aprašyti (apibrėžti) – atsakymas reikalauja nusakyti, apibrėžti ar apibūdinti nagrinėjamo dalyko būdingąsias žymes, charakteristiką, bruožus, savybes.

Palyginti – palyginimui reikalingas atsakymas, kuris sugretintų elementus (dalykus, punktus) ir parodytų jų panašumus bei skirtumus. Tai dviejų dalykų sugretinimas, palyginimas. Lyginama kai ką nors nusakant atsižvelgiama į kitus daiktus, reiškinius ir pan.

Sugretinti (sulyginti) – rasti atsakymą, kuris parodo skirtumus tarp dviejų ar daugiau temų, dalykų.

Apsvarstyti (diskutuoti) – svarstyti tam tikrą klausimą svarstymas, išklausant skirtingų nuomonių. Reikalauja atsakymo, kuris paaiškina klausimą ar koncepciją, ir tada suteikia patvirtinamų detalių apie nagrinėjamą klausimą, pvz., apsvarstomi visi argumentai už ir prieš, aiškinami faktai, iškelti prieš įvairius požiūrius.

Interpretuoti – panašiai kaip paaiškinti. Interpretacija – tai nagrinėjamo klausimo, dalyko aiškinimas, apibūdinimas. Šio tipo rašinyje reikia išnagrinėti svarbiausias temos dalis ar idėjas ir pasakyti bendrą sprendimą ar to įvertinimą.

Ištirti –  kruopščiai bei atsakingai nagrinėti, išstudijuoti visas dalyko sritis. Moksliškai išnagrinėti, išaiškinti.

Pagrįsti – nusakyti tam tikros pozicijos ar argumento priežastis. Teiginiai turi įtikinti klausytoją apie jūsų požiūrį.

Kitame žingsnyje bandykite išskirti reikšminius žodžius, kurie apibūdintų pagrindinę temos mintį. Tema yra reikšminių žodžių grupuotė, tačiau neidentifikuoja konkrečiai to, ką jūs ketinate pasakyti. Pavyzdžiui, reklama žiniasklaidoje. Tai plati tema, bet nėra tikslūs žodžiai, į kuriuos konkrečiai koncentruositės vykdydami paiešką. Todėl plėtokite ir konkretinkite temą. Svarstykite, kokį poveikį turi reklama konkrečioje žiniasklaidos priemonėje, pavyzdžiui, per televiziją rodomos alkoholio reklamos poveikis vaikams.

Daugiau apie reikšminius žodžius.

Temos plėtojimas

Patartina iš temos suformuluoti klausimą (arba susijusius klausimus). Temos vystymas iškeliant klausimus padės iš platesnių perspektyvų pažiūrėti į analizuojamą problemą, rasti susijusias temas. Jums patiems bus lengviau išsiaiškinti ir rasti atsakymus, suprasti, ką bandote įrodyti ar pagrįsti. Klausimai suteikia galimybę plėsti, vystyti atsakymus. Tiksliai suformuluoti klausimai padeda nuspręsti, kuri informacija bus naudojama. Jie taip pat padeda lengviau sužinoti, kada jau yra pakankamai informacijos ir galima nutraukti jos paieškas. Be to, mokslinis darbas prasideda nuo tezės, teiginio, kurį reikia paaiškinti, analizuoti, pateikiant įrodymus, argumentus. Jei jūsų tyrinėjimas prasidės nuo klausimo, kuris atitinka analizuojamus įrodymus, Jums bus daug lengviau atlikti ir pateikti savo tyrimą.

Temos plėtojimo pavyzdys Tema: vaikai ir internetas. Klausimą 'ar kompiuteriniai žaidimai gali būti žalingi vaikams?' galima plėtoti tokiais klausimais: ar gali būti smurtiniai kompiuteriniai žaidimai? ar gali išsivystyti priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų? kokie apsaugos būdai siūlomi? kaip atrinkti kompiuterinius žaidimus vaikams?

Klausimo formulavimas (vystymas) iš plačios temos gali būti atliekamas daugybe būdų. Tačiau efektyviausi: proto (smegenų) šturmas, minčių ir koncepcijų žemėlapių braižymas.

Proto (smegenų) šturmas

Proto šturmas – tai viena iš idėjų generavimo metodikų, dar vadinama laisvų asociacijų technika ar net nestandartiniu idėjų kūrimo būdu. Proto šturmas padeda suaktyvinti kūrybišką mąstymą sudarant idėjų, problemų ir pasekmių sąrašą. Šio metodo tikslas – atrasti kuo daugiau idėjų, sprendžiant konkrečią problemą.

Proto šturmo metu į sąrašą rašomi visi žodžiai, mintys, idėjos, klausimai ir žinios apie temą. Vėliau surašyta informacija, atrinkus artimas idėjas, skirstoma į kategorijas.

Kaip vyksta proto šturmas:

Surūšiuokite idėjas pagal kategorijas. Naudokite simbolius, spalvas žymėdami atskirų koncepcijų skirtingumus. Atidžiai peržiūrėkite pagrindines temas, struktūras ir galimą sprendimą.

Paprastai proto šturmas vyksta keliais etapais.

 1. Idėjų generavimo fazė:
  • supažindinimas su “ proto šturmo” tikslais;
  • idėjų generavimas;
  • idėjų sąrašo sudarymas.

  Pirmame etape ypač svarbus spontaniškumas, kūrybiškumas. Per trumpą laiką siekiama sukaupti kuo daugiau staiga sugalvotų originalių ar netikėtų idėjų, kurios iš pradžių gali pasirodyti fantastiškos ar net absurdiškos, tačiau vėliau gali pasirodyti esančios efektyvios. Todėl naudojamas idėjų generavimas padeda atsirasti net pačioms fantastiškiausioms ir neįprasčiausioms naujų produktų kūrimo ar jų tobulinimo idėjoms. Visos idėjos turi būti trumpos, nereikia išsiplėsti ir bandyti aiškinti, kodėl taip galvojate.

 2. Idėjų analizė:
  • idėjų smulkus aiškinimas ir papildymas;
  • idėjų vertinimas.

  Idėjų sisteminimo etape surinktos idėjos grupuojamos atsižvelgiant į sprendimo būdus, kryptis ir pan.

  Idėjų vertinimo etape atliekama kokybinė analizė ir vertinimas, atsižvelgiant į tikslus, realizavimo galimybes, kitus požymius. Šiame etape vyksta priešingas proto šturmui procesas – idėjos vertinamos kritiškai, mažinamas jų skaičius, kol atrenkamas priimtiniausias sprendimas.

Minčių žemėlapis

Tai kūrybinio mąstymo įrankis, padedantis struktūruoti problemą, vystyti klausimą, temą. Pagrindiniai elementai: sąvokos, ryšiai. Iš jų sudaromas tinklas. Idėjų žemėlapiams kurti labai tinka proto šturmo technika.

Minčių žemėlapį naudinga sukurti tada, kai dar tik pradedate domėtis kokia nors tema. Surašykite visas savo mintis popieriaus lape ir nuolat tą sąrašą papildykite. Jeigu jaučiate, kad žemėlapis tampa nebeaiškus, braižykite kitą. Naujų idėjų kartais kyla jau braižant žemėlapį, lakoniškumas padeda geriau suprasti esminius dalykus.

Šis metodas ypač efektyvus analizuojant problemas, planuojant renginius, numatant veiklos strategiją, susidarant bendrą sudėtingų klausimų vaizdą, ruošiantis kalboms, rašant straipsnius ir pan. Minčių žemėlapį galima kurti individualiai arba su grupe.

 • Paimkite tuščią popieriaus lapą.
 • Lapo centre nupieškite ir užrašykite rūpimo klausimo, temos pagrindinę mintį.
 • Nuo pagrindinės minties ar idėjos paveikslėlio ar užrašo brėžkite šakas, pabaigoje jų įrašykite svarbiausią, abstrakčiausią informaciją. Nuo jų vėl brėžkite šakas kitomis smulkesnėmis susijusiomis temomis. Jos vėl taip pat gali šakotis į smulkesnius punktus. Virš linijų kita spalva užrašykite raktinius žodžius, galite piešti simbolius. Taip, žodis po žodžio, gaunamas minčių žemėlapis.

Minčių žemėlapiams rekomenduojama naudoti bent tris skirtingas spalvas (spalvos sužadina kūrybiškumą).

Minčių žemėlapio pavyzdys Istorinį periodą galima aprašyti per politinius įvykius, meną, tyrinėjimus, išradimus, svarbius žmones, o šias temas galima skaidyti šiuo būdu toliau

Jei turite galimybę, galite pasinaudoti specialiai minčių žemėlapiams skirta programine įranga. Vieną iš tokių nemokamų programų yra XMind. Taip pat galite pasinaudoti tiesioginės prieigos minčių žemėlapio sudarymo programa internete (Text 2 Mind Map).

Koncepcijų žemėlapiai

Koncepcijų žemėlapis – hierarchinė  diagrama, dar vadinama schematine priemone, naudojama nuosekliam sąvokų išdėstymui nuo pačios svarbiausios iki bendriausių ir specifiškiausių sąvokų, tarpusavyje sujungiama linijomis. Koncepcijų žemėlapiai grafiškai iliustruoja ryšius tarp sąvokų, todėl realiai tai yra sąvokų tinklas. Čia dvi ar daugiau koncepcijų yra sujungiamos žodžiu, kuris apibūdintų jų ryšį. Tokiu būdu aiškiai matoma visa analizuojamo reiškinio struktūra, taip didinamas supratimas ir gilinamos žinios bet kokia tema.

Sąvokų žemėlapio braižymas paskatina gilintis į konkrečią sąvoką. Šis metodas padeda vizualiai išdėstyti savo žinojimą, braižant sąvokų žemėlapį, paaiškėja, kurioje vietoje pasibaigia mūsų žinojimas. Norint sukonstruoti gerą sąvokų žemėlapį reikia gerai nusimanyti toje žinių srityje ir iškelti pagrindinį klausimą, į kurį turi atsakyti sudaromas sąvokų žemėlapis.

Kai iškeltas pagrindinis klausimas, kitas žingsnis – surašomos pagrindinės sąvokos, kurios bus naudojamos šiame žemėlapyje (dažniausiai pakanka 10–20 sąvokų, kurias reikia išdėstyti hierarchiškai). Gera hierarchinė struktūra prasideda nuo bendros, daugelį reikšmių talpinanačios, sąvokos. Bendriausia sąvoka yra užrašoma lapo viršuje arba centre, paskui, remiantis jų hierarchiškumu, išdėstomos likusios sąvokos, jas jungiant tokia tvarka ir tokiais jungiamaisiais žodžiais, kad būtų gaunami teisingi, tarpusavyje sujungti teiginiai.

Skirtumas tarp minčių žemėlapių ir koncepcijų žemėlapių: minčių žemėlapiai atspindi mūsų minčių eigą, o koncepcijų žemėlapiai yra struktūrizuoti ir sistemingi koncepcijų aibės dariniai. Išsamaus koncepcijų žemėlapio suformavimas paprastai užima daugiau laiko nei minčių žemėlapio sudarymas.

Koncepcijų žemėlapio pavyzdys Koncepcijų žemėlapis

Apimtis (ką daryti, jei informacijos per daug arba per mažai)

Atidžiai nustatykite santykį tarp temos bei užduoties apimties. Siaura tema būtų sunku rasti pakankamai medžiagos parašyti didelės apimties mokslinį darbą, kaip ir plačios temos aiškinimui neužtektų reikalaujamų keliolikos puslapių.

Jei, pradėję tyrinėti savo temą, randate per daug arba mažai medžiagos, peržiūrėkite temą, atkreipdami dėmesį į tokius elementus kaip: laiko periodas, geografinė padėtis, požiūrio taškas, auditorija. Tiksliai juos apibrėžus klausimą galima susiaurinti ir sukonkretinti.

Žemiau pateikiami pavyzdžiai kaip tai galima padaryti.

Pavyzdys: temos žmogaus teisės sukonkretinimas
Elementai Galimos reikšmės Susiaurinta tema
Auditorija, gyventojai Amžius, lytis, etninė grupė, profesija, išsilavinimas, giminė, tautybė ir t.t. Mažumų (romų) teisės
Vieta (padėtis) Vietos socialinės normos ir vertybės, ekonominė ir politinė sistema? Mažumų (romų) teisės Lietuvoje
Laikas Apibrėžiate tiksliai laiką. Analizuojate praeitį, dabartį, ateitį? ... Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą
Požiūris (kokiu aspektu žvelgsime į problemą) Psichologinis, politinis, teisinis, ekonominis, medicinos, kultūrinis, filosofinis, biologinis... ...Lietuvos konstitucija žmogaus teisių apsaugoje...

Siaurindami temą, išskirkime temą ribojančius žodžius, pvz., apsvarstyti du pavyzdžius, per 10 metų, šiais metais, pagrindinė priežastis, po 2000 metų, rasti aspektą...

Siaurinti temą galite ir atsakydami į klausimus: kur? kada? kas? kaip? kodėl?

Temos siaurinimo pavyzdys

Apie mažumų diskriminaciją yra parašyta labai daug knygų, tad konkretiname temą:

Kur? Europoje, Lietuvoje, Anglijoje, JAV
Kada? Dabar, iki 21 amžiaus, po 2000, po nepriklausomybės
Kas? Imigrantai, kitataučiai, seksualinės mažumos
Susiję įvykiai (atvejai) Genocidas, etninis valymas
Susijusios temos Mažumų tolerancija, nacizmas

Kai jūs pradedate identifikuoti tai, ko ieškosite, labai svarbu apibrėžti sinonimus, jūsų temos reikšminių žodžių alternatyvius žodžius.

Alternatyvių reikšminių žodžių pavyzdžiai
Reikšminis žodis Sinonimai, susiję žodžiai, alternatyvos
automobilis transporto priemonė, sedanas, visureigis, ir pan.
viduramžiai ankstyvieji viduramžiai, vidurinieji amžiai, 5 – 15 amžius ir pan.
stresas baimė, įtampa, jaudulys, nerimas
žemės ūkis gyvulininkystė, agrikultūra, ūkininkavimas, pienininkystė ir t.t.

Reikšminių žodžių sudarymas

Reikšminiai žodžiai – tai raktiniai žodžiai ar paieškos frazės, – kurie įrašomi paieškos laukelyje. Šie žodžiai turi nusakyti svarbiausią paieškos tikslą ar objektą. Reikšminiai žodžiai reikalingi ieškant informacijos bibliotekose, kompiuterinėse paieškos sistemose. Turime tiksliai žinoti, kokios informacijos norime, kaip ją galime trumpai apibūdinti.

Rengiantis paieškai, svarbu identifikuoti pagrindinę paieškos klausimo sąvoką. Kompiuterio programos dažnai nesupranta kalbos, kurią vartojame bendraudami vieni su kitais. Jis neskaito poteksčių, dviprasmybių. Todėl formuluojant užklausą, svarbu išrinkti žodžius, kurie konkrečiai apibūdintų mūsų ieškomą temą. Tiksliai apibrėžus klausimą, svarbu išsirinkti reikšminius žodžius, kurie bus reikalingi informacijos paieškai.

Pavyzdžiui, reikia parašyti mokslinį darbą tema „Užsieniečių patiriamas kultūrinis šokas nuvažiavus į svečią šalį“. Pagrindinis šios temos akcentas – kultūrinis šokas, būtent tokie ir būtų reikšminiai žodžiai, o ne užsieniečiai svečioje šalyjenuvažiavusieji užsienyje, šokas užsienyje, užsieniečių kultūrinis šokas ir pan.

Pavyzdys:
užsieniečių kultūrinis šokas Kultūros šoką patiria žmonės „susidūrę“ su kita kultūra, iš užsienio atvykę žmonės. Todėl aiškinamasis žodis nėra reikalingas, nebent kalbėtume apie kitus atvejus.
medicinos darbuotojų įvaizdis Kompiuteris nesusies, kad ieškome informacijos tik apie medicinos darbuotojus, todėl paieška bus atskirai vykdoma kiekvienam žodžiui. Todėl medicinos darbuotojų turėtume keisti į – gydytojų, medikų, ir pan.
disertacija apie etiką Reiktų vengti bendrų  žodžių: labai, apie, , kada ir pan.
informacinis raštingumas labai svarbus ir reikalingas Vengti vertinamųjų žodžių: geresnis, mėgstamas, pranašesnis ir pan. Taip pat jungiamųjų žodžių, būdvardžių.
reklama žiniasklaidoje Žiniasklaida apibūdina ir periodinę spaudą ir televiziją, todėl paieška bus efektyvesnė jei rinksimės konkrečius atvejus.

Nustatant reikšminį žodį, reikia atkreipti dėmesį į:

Sinonimus. Neradę informacijos pagal reikšminį žodį, ieškokite kitų žodžio variantų, kurie taip pat atitiktų ieškomą dalyką.

Pavyzdys:
Reikšminis žodis Sinonimai
autombilis transporto priemonė, sedanas, visureigis
stresas baimė, įtampa, jaudulys, nerimas

Daugiskaitą ir vienaskaitą. Ieškodami informacijos visada vykdykite paiešką naudodami žodžio vienaskaitą ir daugiskaitą.

Pavyzdys:
Vienaskaita Daugiskaita
paleotipas paleotipai
cactus cacti
person people

Trumpinimus. Vykdydami paiešką, naudokite abu variantus: ir trumpinimus, ir visą žodį.

Pavyzdys:
Trumpinys Visas pavadinimas
VUB Vilniaus universiteto biblioteka
IQ intelekto koeficientas

Mokslinius ir bendrus pavadinimus. Ieškant informacijos, svarbu dėmesį atkreipti ne tik į bendrinės kalbos žodį, bet ir į tai, kaip jis skamba mokslinėje kalboje.

Pavyzdys:
Bendras pavadinimas Mokslinis pavadinimas
papartis (lot.) dryopteris
paprastoji voverė (lot.) sciurus vulgaris

Kalbos variacijas. Yra žodžių, kurie yra sulietuvinti ir pritapę mūsų kalboje ir pan.

Pavyzdys:
Reikšminis žodis Variacijos
Skype Skaipas, „Skype“ programa.

Terminologiniai šalies skirtumai. Atminkite, kad yra žodžių, kurie įvairiose šalyse vartojami skirtingai prasmei nusakyti.

Tyrimo krypties nustatymas

Dabar, kai jūs supratote užduotį ir identifikavote temą, reikšminius žodžius, sinonimus ir alternatyvius terminus, kita žingsnių serija gali padėti nustatyti kryptį, kuria jūsų tyrinėjimas turėtų plėtotis. Atsakykite sau į klausimus:

Tuomet atlikite preliminarią savo temos paiešką: pasikalbėkite su dėstytojais, šios temos ekspertais, darbo vadovu, panaršykite savo paskaitų konspektuose, susijusius skyrius vadovėlyje, kitus skaitinius rekomenduotus dėstytojų. Panaršykite enciklopedijose, taip pat virtualiose, pvz., Britannica.

Pasitikrink savo žinias – atlik testą apie temos suvokimą.


Kitame modulyje mokysitės, kaip atpažinti reikalingus šaltinius, kokie jie yra ir kokiais kada geriausia naudotis.