Žodynas

A B C D E G H I K L M N P R S Š T U V Ž

A

Abėcėlinis katalogas
Bibliografinis katalogas, kuriame bibliografiniai įrašai dedami pagal individualius ar kolektyvinius autorius arba dokumentų antraštes abėcėline tvarka.

Abonementas
Bibliotekos skyrius, kuriame išduodami spaudiniai ir kiti dokumentai tam tikram laikui naudotis ne bibliotekoje.

Albumas
Meno kūrinių, brėžinių, nuotraukų leidinys, dažniausiai su trumpu aiškinamuoju tekstu.

Almanachas
Vienos srities įvairių autorių skelbiamų kūrinių rinkinys.

Analizė
Mokslinis metodas, pagrįstas skaidymu, išsamus ko nors nagrinėjimas.

Analizuoti
Skaidyti idėją, koncepciją ar tvirtinimą atsižvelgiant į susidarymo elementus.

Antologija
Įvairių autorių, paprastai tos pačios šalies ar to paties laikotarpio rinktinių kūrinių ar jų ištraukų rinkinys.

Apybraiža
Kokio nors klausimo išdėstymas, duodantis bendrą supratimą.

Aprašyti (apibrėžti)
Atsakymas reikalauja nusakyti, apibrėžti ar apibūdinti nagrinėjamo dalyko būdingąsias žymes, charakteristiką, bruožus, savybes.

Apsvarstyti (diskutuoti)
Svarstyti tam tikrą klausimą, svarstymas, išklausant skirtingų nuomonių. Reikalauja atsakymo, kuris paaiškina klausimą ar koncepciją, ir tada suteikia patvirtinamų detalių apie nagrinėjamą klausimą.

Apžvalga
Leidinys, straipsnis ar pranešimas, kuriame aptariami tam tikro laikotarpio visuomenės gyvenimo, mokslo, technikos, meno arba grožinės literatūros dokumentai, įvykiai ar reiškiniai.

Archyvas
Įstaiga ar jos skyrius, kuris kaupia, laiko, tvarko, registruoja, moksliškai tiria įvairius dokumentus.

Argumentuoti
Teiginiais pagrįsti kokį nors reiškinį. Argumentas turi išaiškinti ar įrodyti. Siekiant atsakyti argumentuotai į klausimą, reikia svarių teiginių, paremtų aiškiais įrodymais.

Atviri fondai
Bibliotekų skaitytojams laisvai prieinami dokumentų rinkiniai. Skaitytojai gali savarankiškai susipažinti su fondo dokumentais ir juos išsirinkti.

Atviros prieigos žurnalai
Tai elektroniniai žurnalai, kurie pateikia atvirai prieigai jau recenzuotus straipsnius.

Autobiografija
Savo paties gyvenimo aprašymas.

Į viršų

B

Bibliografija
Veiklos sričių visuma, garantuojanti bibliografinės informacijos rengimą ir funkcionavimą visuomenėje; bibliografinė priemonė; bibliografinių priemonių visuma.

Bibliografinė duomenų bazė
Pateikia pagrindinę leidinio bibliografinę informaciją, kuri leidžia nustatyti straipsnio vietą – straipsnio autorių, straipsnio pavadinimą, šaltinio, kuriame yra straipsnis pavadinimą, numerį, publikavimo metus ir puslapių skaičių.

Bibliografinė informacija
Informacija apie dokumentus, rengiama pranešimo apie juos, jų paieškos, propagavimo ir rekomendavimo tikslais.

Bibliografinė nuoroda / išnaša
Tekste cituojamo ar kitaip minimo dokumento bibliografiniai duomenys, pateikiami tekste ar išnašose.

Bibliografinė priemonė
Sutvarkyta bibliografinių įrašų visuma. Tai – pagrindinė bibliografinės informacijos egzistavimo forma, bibliografinės veiklos rezultatas. Bibliografinių priemonių rūšys: bibliografinė apžvalga, bibliografijos rodyklė, bibliografinis sąrašas, kartoteka, katalogas, kompiuterinė bibliografinė priemonė.

Bibliografiniai duomenys
Tai duomenys apie dokumentą (jo dalį ar grupę dokumentų), pagal kuriuos apibūdinamas ir atpažįstamas dokumentas. Pvz. pavadinimas, autorius, leidimo vieta, leidimo metai ir kt.

Bibliografinis aprašas
Dokumentui (jo daliai ar dokumentų grupei) apibūdinti ir atpažinti reikalingų bibliografinių duomenų visuma, pateikta pagal nustatytas taisykles; bibliografinio įrašo elementas.

Bibliotekos katalogas
Bibliografinis katalogas, atspindintis vienos ar kelių bibliotekų fonde esančius dokumentus.

Biobibliografija
Bibliografijos rūšis, informuojanti apie kokio nors asmens (ar asmenų) biografiją, jo darbus bei dokumentus apie jį.

Biografija
Asmens (ar kelių asmenų) gyvenimo ar veiklos aprašymas.

Brošiūra
Leidiniai iki 48 p.

Į viršų

C

Chrestomatija
Grožinės literatūros kūrinių, mokslo veikalų ar jų ištraukų mokamasis leidinys.

Chronologinė rodyklė
Bibliografinės priemonės pagalbinė rodyklė, kurioje bibliografinių įrašų numeriai surašyti pagal dokumentų išleidimo metus ar parašymo datas.

Citata
Tai trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, pateikiant nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.

Citavimas
Pažodinis kito autoriaus kūrinio ar jo dalies panaudojimas kūrinyje nurodant citatos šaltinį ir autoriaus vardą, jei jis nurodytas kūrinyje, iš kurio paimta citata.

Į viršų

D

Dalykinis katalogas
Bibliografinis katalogas, kuriame bibliografiniai įrašai dedami abėcėliškai pagal dokumentų dalykines rubrikas.

Daugialypės paieškos sistemos
Tai paieškos įrankis, kuris siunčia pateiktą užklausą kelioms ar keliolikai paieškos sistemų ar adresų katalogų iš karto.

Disertacija
Mokslinis darbas, pateikiamas mokslo laipsniui įgyti ir viešai ginamas disertanto.

Diskusija
Kokio nors ginčijamo klausimo viešas aptarimas, svarstymas, ginčas.

Duomenų bazė
Nuolat saugomų ir papildomų dokumentų ar įrašų rinkinys, susistemintas ir sutvarkytas taip, kad juo būtų galima patogiai naudotis. Duomenų bazės gali būti viso teksto ir bibliografinės, mokamos ar laisvos prieigos, universalios ar šakinės (teminės).

Į viršų

E

Elektroninė (hipertekstinė) knyga
Spausdintos knygos elektroninė versija.

Elektroninė (virtuali) biblioteka
Tam tikru būdu organizuota ir nuolat tvarkoma įvairių formatų elektroninių leidinių kolekcija, pritaikyta praktiškam naudojimui, kad būtų paprasta ja naudotis bendrame kompiuterių tinkle.

Elektroninis katalogas
Bibliografinis katalogas, kuriame bibliografiniai įrašai sudaromi ir tvarkomi kompiuteriu. Bibliografiniams įrašams naudojami komunikaciniai formatai (MARC, UNIMARC, USEMARC ir kt.)

Embargo
Laikotarpis, taikomas komercinėse mokslinėse duomenų bazėse, kuris neleidžia pasiekti naujausių publikacijų tam tikrą laikotarpį (6 mėn., 1 metus ar kt.).

Enciklopedija
Informacinis leidinys, kuriame pateikiama įvairių ar kai kurių mokslo ar praktikos sričių svarbiausių žinių visuma.

Į viršų

G

Garsinė knyga
Viso ar sutrumpinto knygos teksto įrašas magnetofono kasetėje, juostoje, plokštelėje ar kompaktiniame diske.

Į viršų

H

Hipertekstas
Elektroninio dokumento tekstas, kurio atskiros dalys siejamos saitais.

HTML kalba
Hiperteksto ženklinimo kalba, panaši į standartinę ženklinimo kalbą, dažniausiai vartojama tinklalapiams rašyti.

Į viršų

I

Informacijos šaltinis
Duomenų rinkinys, pagrindas, autentiškas objektas, vieta, daiktas, iš kurio surenkame faktus, detales, nuomones.

Informacinis raštingumas
Gebėjimas identifikuoti reikalingą informaciją, ją gauti, vertinti ir atrinkti iš įvairių informacijos šaltinių bei efektyviai ja naudotis.

Institucinė talpykla
Virtualus archyvas, kuriame saugoma, skleidžiama ir tvarkoma tam tikros institucijos ar kelių institucijų mokslinė produkcija bei akademinė informacija. Paprastai jose talpinamos tezės, disertacijos, darbo dokumentai, konferencijų medžiaga ir publikuoti moksliniai straipsniai.

Interneto svetainė (angl. web site, site)
Tinklalapių, kuriuos sieja bendra tematika, priklausomybė vienai įstaigai ar kitokie Bendri dalykai, rinkinys. Viename kompiuteryje gali būti kelios svetainės ir atvirkščiai – ta pati (didelė) svetainė gali būti keliuose kompiuteriuose.

Interneto svetainės domenas (angl. domain)
Aukščiausiasis interneto vardų hierarchijos lygmuo. Domenas išreiškia kraštinę dešiniąją interneto adreso dalį.

Interpretuoti
Nagrinėjamo klausimo, dalyko aiškinimas, apibūdinimas.

Ištirti
Kruopščiai bei atsakingai nagrinėti, išstudijuoti visas dalyko sritis. Moksliškai išnagrinėti, išaiškinti.

Įvertinti
Vertinant žmogus turi išdėstyti, ar svarstoma idėja, dalykas yra vertingas ir susijęs su pripažinimu, ar prieštarauja tam.  Įvertinimas – tai sprendimas apie kokį nors dalyką ar idėją, vertės nustatymas. Įvertinimas turi būti paremtas ne tik savo, bet ir kitų autorių požiūriais, nuomonėmis.  

Į viršų

K

Kartoteka
Visuma sutvarkytų kortelių, kuriose pateikiami duomenys apie dokumentus, asmenis, žodžius ir kt. Kartotekoje fiksuojama informacija neatsižvelgiant į tai, ar ji yra bibliotekoje, ar ne.

Knyga
Neperiodinis, didesnis nei 3 spaudos lankai (arba 48 p.) leidinys, spaudinys.

Knygų dalys
Skyriai monografijose, vadovėliuose, straipsniai enciklopedijose, straipsnių rinkiniuose, pranešimai ar jų tezės konferencijos pranešimų rinkiniuose, įrašai žinynuose ar žodynuose.

Koncepcijų žemėlapis
Hierarchinė  diagrama, dar vadinama schematine priemone, naudojama nuosekliam sąvokų išdėstymui nuo pačios svarbiausios iki bendriausių ir specifiškiausių sąvokų, tarpusavyje sujungiama linijomis.

Konferencijų pranešimų medžiaga
Mokslinių straipsnių rinkinys, išspausdintas konferencijos, kongreso, simpoziumo ar kito pasitarimo, kurio programą parengė renginio mokslinis komitetas, registruotame leidinyje (turi ISSN ar ISBN numerį); leidinyje nurodoma darbų atrankos ar/ir recenzavimo tvarka.

Į viršų

L

Laikraštis
Kasdien, kelis ar vieną kartą per savaitę (rečiau – kas dvi ar keturios savaitės) pasirodantis periodinis leidinys, kuriame skelbiama operatyvi visuomeninė, politinė, socialinė, kultūrinė ir kita informacija.

Loginiai jungtukai (Bulio jungtukai, angl., Boolean operators)
Reikšminius žodžius jungiančios loginės komandos, kurios leidžia ieškoti informacijos kataloguose, duomenų bazėse, paieškos sistemose.

Į viršų

M

Metodinis leidinys
Aprašas būdų bei taisyklių kokiam nors su studijų proceso organizavimu susijusiam darbui ar veiksmui atlikti.

Metraštis
Kasmet leidžiamas spaudinys, skelbiantis kronikinę, statistinę, bibliografinę ir kitą metų informaciją.

Minčių žemėlapis
Kūrybinio mąstymo įrankis, padedantis struktūruoti problemą, vystyti klausimą, temą. Pagrindiniai elementai: sąvokos, ryšiai. Iš jų sudaromas tinklas.

Mokslinė ataskaita
Dokumentas, kuriame pateikti oficialūs asmens ar organizacijos per tam tikrą laiką nuveikto darbo rezultatai.

Mokslo straipsnis
Moksliniame leidinyje išspausdintas rašinys, skirtas mokslo srities (krypties, šakos) problemai spręsti; jame yra pateikiama problema, apžvelgiami ankstesni tos problemos tyrimai, vykdytų tyrimų metodika ir rezultatai bei išvados, taip pat nuorodos, atskleidžiančios atliktų darbų sąryšį su kitų autorių tyrimais.

Mokslo straipsnių rinkinys
Recenzuotas ir (arba) turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų, vienkartinis leidinys, kuriame skelbiami mokslo straipsniai.

Mokslo žurnalas
Recenzuojamas periodinis arba tęstinis leidinys, kuriame skelbiami moksliniai straipsniai, mokslinių leidinių recenzijos ir apžvalgos, taip pat mokslo įstaigų veiklos kronikos, turintis redakcinę kolegiją, susidedančią iš mokslininkų.

Monografija
Vieno ar kelių autorių mokslinis leidinys, kuriame išsamiai išnagrinėta kuri nors problema ar tema, apibendrinti ankstesnių tyrimų rezultatai, atskleista jų įtaka ir reikšmė mokslo srities (krypties, šakos) plėtrai.

Į viršų

N

Naršyklė
Programa žiniatinklio peržiūrai ir informacijos paieškai jame. Pvz., „Internet Explorer“, „Netscape“, „Mozilla“, „Opera“.

Nepublikuotas dokumentas
Neišspausdintas ir jokiu kitu būdu neskelbtas rankraštis.

Nuoroda
Nurodymas į interneto išteklių arba į kitą vietą tame pačiame dokumente, į kitą dokumentą arba pažymėtą vietą tame dokumente.

Į viršų

P

Pagrįsti
Nusakyti tam tikros pozicijos ar argumento priežastis. Teiginiai turi įtikinti klausytoją apie tavo požiūrį.

Paieškos sistema
Tai tam tikra programa (sistema), suteikianti vartotojui galimybę susirasti informaciją, esančią žiniatinklyje, naujienų grupių archyvuose, FTP saugyklose, kurią rado paieškos serveris ir įtraukė į savo duomenų bazes.

Palyginti
Palyginimui reikalingas atsakymas, kuris sustatytų elementus (dalykus, punktus) vienas šalia kito, ir parodytų panašumus bei skirtumus. Tai dviejų dalykų sugretinimas, palyginimas. Lyginama kai ką nors nusakant atsižvelgiama į kitus daiktus, reiškinius ir pan.

Patentas
Juridinis dokumentas, patvirtinantis išradimo autorystę ir patento savininko išimtinę teisę tuo išradimu naudotis.

Plagiatas
Svetimo kūrinio (mokslo, meno, literatūros) arba kūrybinės minties pasisavinimas; svetimo kūrinio išleidimas savo vardu.

Populiarus (bulvarinis) žurnalas
Visiems prieinamas ir suprantamai išdėstytas, tačiau menko turinio ar be meninės vertės periodinis leidinys.

Pradžios tinklalapis, namų puslapis (angl. home page, start page)

  1. Įėjimo į svetainę tinklalapis. Jame būna įvadinė svetainės informacija, iš jo tiesiogiai arba netiesiogiai galima patekti į visus kitus svetainės tinklalapius. Jo adresas laikomas svetainės adresu.
  2. Tinklalapis, automatiškai įkeliamas paleidžiant programą (pvz., naršyklę, pašto programą, rašyklę). Įdiegus programą, ji gali turėti numatytąjį pradžios tinklalapį. Tačiau dažniausiai jį galima pakeisti programos nuostatose nurodžius pageidaujamo tinklalapio URL adresą, pvz., naršyklės pradžios tinklalapis, pašto programos pradžios tinklalapis.

Proto (smegenų) šturmas
Idėjų generavimo metodas, dar vadinama laisvų asociacijų technika ar net nestandartiniu idėjų kūrimo būdu. Proto šturmas padeda suaktyvinti kūrybišką mąstymą sudarant idėjų, problemų ir pasekmių sąrašą. Šio metodo tikslas – atrasti kuo daugiau idėjų, sprendžiant konkrečią problemą. Proto šturmo metu į sąrašą rašomi visi žodžiai, mintys, idėjos, klausimai ir žinios apie temą. Vėliau surašyta informacija, atrinkus artimas idėjas, skirstoma į kategorijas.  

Publikacija
Spaudoje paskelbtas kūrinys, veikalas.

Į viršų

R

Recenzija
Išsami, argumentuota knygos ar mokslo darbo analizė, paskelbta mokslo arba profesiniame leidinyje.

Reikšminis žodis
Raktinis žodis, paieškos frazė.

Į viršų

S

Saitas

  1. Hipertekste esanti nuoroda, turinti matomą dalį ir po ja paslėptą komponentą – nurodomo objekto adresą, pagal kurį naršyklė arba kuri nors kita hipertekstu operuojanti programa gali rasti ir parodyti nuorodos rodomą dokumentą ir atversti jį nurodytoje vietoje.
  2. Ryšys tarp programos arba duomenų struktūrų komponentų, nurodytas antrojo komponento adresu kompiuterinėje kalboje arba rodyklės tipo kintamojo reikšme programavimo kalboje.

Santrauka
Glaustas straipsnio turinio aprašymas, padedantis nuspręsti, ar straipsnis tinkamas pagal reikalingą temą, ar ne. Informacijos ieškoma pagal autorių, pavadinimą, raktinius žodžius, dalyką ir t.t.

Sisteminis katalogas
Bibliografinis katalogas, kuriame bibliografiniai įrašai dedami pagal dokumentų klasifikacinius indeksus pasirinktos klasifikacijos sistemos nurodytu būdu.

Skaitykla
Specialiai įrengta patalpa, kurioje skaitytojai gali naudoti visais bibliotekoje turimais dokumentais.

Standartas
Kompetentingų organizacijų priimtas ir patvirtintas normatyvinis dokumentas, nustatantis produkcijos, technologinių procesų, metodų, sąvokų arba kitų objektų privalomas normas, taisykles ir reikalavimus jiems, siekiant optimalios tvarkos apibrėžtoje sistemoje.

Sugretinti (sulyginti)
Rasti atsakymą, kuris parodo skirtumus tarp dviejų ar daugiau temų, dalykų.

Į viršų

Š

Šifras
Sutartinis leidinio žymėjimas, parodantis jo vietą lentynoje, bibliotekos fonde. Šifrai yra tarsi leidinio „adresas“ bibliotekoje.

Į viršų

T

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Bibliotekos padalinys; skaitytojų aprūpinimo dokumentais būdas – pagal tam tikras taisykles vienos bibliotekos tarpininkavimu skolinama ir naudojamasi iš kitų bibliotekų atsiunčiamais spaudiniais.

Tęstinis leidinys
Rečiau nei kartą per pusę metų leidžiamas žurnalas.

Tezė
Glaustai išdėstyta pagrindinė pranešimo, paskaitos, ginamo disertacijos darbo ir pan. teiginys.

Tinklalapis (angl. web page, page)
Hipertekstu parašytas žiniatinklio dokumentas. Tinklalapiams rašyti vartojama HTML kalba arba jos modifikacijos. Paveikslai laikomi atskirose rinkmenose. Tinklalapyje pateikiamos tik nuorodos į jas. Grafikos rinkmenos dažniausiai pateikiamos GIF, PNG ir JPG formatu. PNG formatas skirtas specialiai tinklalapiams.

Tinklaraštis (angl. blog)
Interneto svetainėje publikuojamų straipsnių (įspūdžių, naujienų, įvykių, pamąstymų ir kt.) rinkinys. Straipsniai paprastai publikuojami atgaline chronologine tvarka.

Į viršų

U

UDK (Universali dešimtainė klasifikacija)
Tarptautinė klasifikavimo sistema skirta įvairių rūšių dokumentams sisteminti, kartotekoms sudaryti, informacijai tvarkyti ir ieškoti kompiuterinėse informacijos paieškos sistemose. Klasifikacija išreiškiama dešimtainiais skaičiais, kurie parodo kuriai mokslo šakai leidinys priklauso turinio atžvilgiu.

Į viršų

V

Vadovėlis
Leidinys, sistemingai aprašantis tam tikros mokslo srities ar jos dalies žinias ir skirtas toms žinioms perteikti studijų institucijoje.

Į viršų

Ž

Žiniatinklis (angl. Web, WWW, World Wide Web)
Hipertekstinės informacijos visuotinis  tinklas, svarbiausias interneto komponentas. Po jį galima naršyti naudojantis saitais, naudotis paieškos sistemomis reikalingai informacijai rasti, parsisiųsdinti tinklalapius, rinkmenas, atlikti įvairius kitus darbus, susijusius su duomenų mainais.

Žinynas
Leidinys, kuriame spausdinamos glaustos mokslo ar praktinės veiklos susistemintos žinios.

Žodynas
Knyga, kurioje tam tikra tvarka (paprastai abėcėliškai) pateikti žodžiai, žodžių junginiai su paaiškinimais, iliustracijomis ar vertimu į kitą kalbą arba be jų.

Žurnalas
Subrošiūruotas įvairaus turinio ir paskirties periodinis leidinys. Leidžiami savaitiniai, dvisavaitiniai, mėnesiniai, ketvirtiniai žurnalai. Gali būti spausdinti, garsiniai, elektroniniai. Žurnalai yra visuomeniniai, laisvalaikio, sporto, technikos, referatiniai, mokslo.

Į viršų